Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Telerau ac Amodau

Amodau Defnyddio

Croeso i'n siop ar-lein! Mae Abbey Essentials yn darparu eu gwasanaethau i chi yn amodol ar yr amodau canlynol. Os byddwch chi'n ymweld â'n siop, rydych chi'n derbyn yr amodau hyn. Darllenwch nhw'n ofalus.

PREIFATRWYDD

Adolygwch ein Hysbysiad Preifatrwydd, sydd hefyd yn rheoli eich ymweliad â'n gwefan, i ddeall ein harferion.

CYFATHREBU ELECTRONIG

Pan fyddwch chi'n ymweld ag Abbey Essentials neu'n anfon e-byst atom, rydych chi'n cyfathrebu â ni'n electronig. Rydych yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau gennym yn electronig. Byddwn yn cyfathrebu â chi drwy e-bost neu drwy bostio hysbysiadau ar y wefan hon. Rydych yn cytuno bod yr holl gytundebau, hysbysiadau, datgeliadau a chyfathrebiadau eraill a ddarparwn i chi yn electronig yn bodloni unrhyw ofyniad cyfreithiol bod cyfathrebiadau o'r fath yn ysgrifenedig.

HAWLFRAINT

Mae’r holl gynnwys sydd wedi’i gynnwys ar y wefan hon, fel testun, graffeg, logos, eiconau botwm, delweddau, clipiau sain, lawrlwythiadau digidol, casgliadau data, a meddalwedd, yn eiddo i Abbey Essentials neu ei gyflenwyr cynnwys ac wedi’i warchod gan hawlfraint y Deyrnas Unedig a rhyngwladol. deddfau. Mae casglu'r holl gynnwys ar y wefan hon yn eiddo i Abbey Essentials yn unig, gydag awdur hawlfraint y casgliad hwn gan Abbey Essentials, ac wedi'i warchod gan gyfreithiau hawlfraint y DU a rhyngwladol.

NODAU MASNACH

Ni chaniateir defnyddio nodau masnach Abbey Essentials mewn cysylltiad ag unrhyw gynnyrch neu wasanaeth nad yw'n Abbey Essentials, mewn unrhyw fodd sy'n debygol o achosi dryswch ymhlith cwsmeriaid, neu mewn unrhyw fodd sy'n dilorni neu'n difrïo Abbey Essentials. Mae'r holl nodau masnach eraill nad ydynt yn eiddo i Abbey Essentials sy'n ymddangos ar y wefan hon yn eiddo i'w perchnogion priodol, a all fod yn gysylltiedig â, yn gysylltiedig â, neu'n cael eu noddi gan Abbey Essentials, neu beidio.

TRWYDDED A MYNEDIAD I'R SAFLE

Mae Abbey Essentials yn rhoi trwydded gyfyngedig i chi gael mynediad i'r wefan hon a gwneud defnydd personol ohoni ac i beidio â'i llwytho i lawr (ac eithrio caching tudalen) na'i haddasu, nac unrhyw ran ohoni, ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig penodol Abbey Essentials. Nid yw'r drwydded hon yn cynnwys unrhyw ailwerthu neu ddefnydd masnachol o'r wefan hon na'i chynnwys: unrhyw gasgliad a defnydd o unrhyw restrau cynnyrch, disgrifiadau, neu brisiau: unrhyw ddefnydd deilliadol o'r wefan hon neu ei chynnwys: unrhyw lawrlwytho neu gopïo gwybodaeth cyfrif ar gyfer y budd masnachwr arall: neu unrhyw ddefnydd o gloddio data, robotiaid, neu offer casglu data ac echdynnu tebyg. Ni cheir atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu, ymweld â'r wefan hon nac unrhyw ran o'r wefan hon, nac ymelwa arno mewn unrhyw ffordd arall at unrhyw ddiben masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig penodol Abbey Essentials. Ni chewch fframio na defnyddio technegau fframio i amgáu unrhyw nod masnach, logo, neu wybodaeth berchnogol arall (gan gynnwys delweddau, testun, cynllun tudalen, neu ffurf) o Abbey Essentials a'n cymdeithion heb ganiatâd ysgrifenedig penodol. Ni chewch ddefnyddio unrhyw dagiau meta nac unrhyw destun cudd arall gan ddefnyddio enw neu nodau masnach Abbey Essentials heb ganiatâd ysgrifenedig penodol Abbey Essentials. Mae unrhyw ddefnydd anawdurdodedig yn terfynu'r caniatâd neu'r drwydded a roddwyd gan Abbey Essentials. Rhoddir hawl gyfyngedig, dirymadwy ac anghyfyngedig i chi greu hyperddolen i dudalen gartref Abbey Essentials cyn belled nad yw'r ddolen yn portreadu Abbey Essentials, ei gymdeithion, na'u cynhyrchion neu wasanaethau mewn ffordd ffug, gamarweiniol, ddirmygus, neu mater sarhaus fel arall. Ni chewch ddefnyddio unrhyw logo Abbey Essentials na graffig neu nod masnach perchnogol arall fel rhan o'r ddolen heb ganiatâd ysgrifenedig penodol.

EICH CYFRIF AELODAETH

Os ydych yn defnyddio'r wefan hon, chi sy'n gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrif a'ch cyfrinair ac am gyfyngu mynediad i'ch cyfrifiadur, ac rydych yn cytuno i dderbyn cyfrifoldeb am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan eich cyfrif neu gyfrinair. Os ydych o dan 18 oed, dim ond gyda rhiant neu warcheidwad y cewch ddefnyddio ein gwefan. Mae Abbey Essentials a'i gymdeithion yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth, terfynu cyfrifon, dileu neu olygu cynnwys, neu ganslo archebion yn ôl eu disgresiwn llwyr.

RISG O GOLL

Mae'r holl eitemau a brynir gan Abbey Essentials yn cael eu gwneud yn unol â chontract cludo. Mae hyn yn y bôn yn golygu bod y risg o golled a theitl ar gyfer eitemau o'r fath yn cael eu trosglwyddo i chi pan fyddwn yn eu danfon i'r cludwr.

YMADAWIAD O WARANTAU A CHYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD

DARPERIR Y SAFLE HWN GAN Abbey Essentials FEL Y MAE AC AR GAEL. NID YW Abbey Essentials YN GWNEUD UNRHYW SYLWADAU NAC WARANTAU O UNRHYW FATH, YN MYNEGI NAC YMWNEUD Â GWEITHREDIAD Y SAFLE HWN NEU'R WYBODAETH, Y CYNNWYS, Y DEUNYDDIAU NEU'R CYNNYRCH A GYNNWYSIR AR Y SAFLE HWN. RYDYCH YN CYTUNO YN BENNIG BOD EICH DEFNYDD O'R SAFLE HON YN EI RISG EICH UNIGRYW.

I'R MATERION LLAWN A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH BERTHNASOL, MAE Abbey Essentials YN GWRTHOD POB WARANT, YN MYNEGOL NEU'N ALLWEDDOL, GAN GYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I, WARANTIAETHAU GOBLYGEDIG O FYDDAI A FFITRWYDD AT DDIBEN ARBENNIG. NID YW Abbey Essentials YN GWARANT BOD Y SAFLE HON, EI WASANAETHAU, NEU E-BOST A ANFONWYD GAN Abbey Essentials, YN RHAD AC AM DDIM O FIRWS NEU GYDNABODAU NIWEIDIOL ERAILL. NI FYDD Abbey Essentials YN ATEBOL AM UNRHYW DDIFROD O UNRHYW FATH SY'N DEILLIO O DDEFNYDDIO'R SAFLE HWN, GAN GYNNWYS, OND NID YN GYFYNGEDIG I IAWNDAL UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ACHOSIB, A CHANLYNIADOL.

NID YW CYFREITHIAU GWLADOL RHAI SY'N CANIATÁU CYFYNGIADAU AR WARANTAU GOBLYGEDIG NEU EITHRIO NEU GYFYNGIAD AR DDIFRODAU PENODOL. OS YW'R CYFREITHIAU HYN YN BERTHNASOL I CHI, EFALLAI NAD YW RAI O'R YMADAWIADAU, GWAHARDDIADAU, NEU GYFYNGIADAU UCHOD YN BERTHNASOL I CHI, AC EFALLAI FOD GENNYCH HAWLIAU YCHWANEGOL.

CYFRAITH GYMHWYSOL

Drwy ymweld ag Abbey Essentials, rydych yn cytuno y bydd cyfreithiau’r DU, heb ystyried egwyddorion gwrthdaro cyfreithiau, yn llywodraethu’r Amodau Defnyddio hyn ac unrhyw anghydfod o unrhyw fath a allai godi rhyngoch chi ac Abbey Essentials neu ei chymdeithion.

ANGHYDFODAU

Bydd unrhyw anghydfod sy'n ymwneud mewn unrhyw ffordd â'ch ymweliad ag Abbey Essentials neu gynhyrchion rydych chi'n eu prynu trwy Abbey Essentials yn cael eu cyflwyno i gyflafareddu cyfrinachol yn y DU, ac eithrio, i'r graddau eich bod mewn unrhyw fodd wedi torri neu fygwth torri hawliau eiddo deallusol Abbey Essentials. , Gall Abbey Essentials geisio rhyddhad gwaharddol neu ryddhad priodol arall mewn unrhyw lys gwladwriaethol neu ffederal yn nhalaith y DU, a’ch bod yn cydsynio i awdurdodaeth a lleoliad unigryw mewn llysoedd o’r fath. Bydd cyflafareddu o dan y cytundeb hwn yn cael ei gynnal o dan reolau Cymdeithas Cyflafareddu America ar y pryd. Bydd dyfarniad y cyflafareddwyr yn rhwymol a gellir ei gofnodi fel dyfarniad mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd unrhyw gyflafareddu o dan y Cytundeb hwn yn cael ei gysylltu â chyflafareddu sy'n cynnwys unrhyw barti arall sy'n destun y Cytundeb hwn, boed hynny trwy achos cyflafareddu dosbarth neu fel arall.

POLISÏAU SAFLE, ADDASU, A THROSOLEDD

Adolygwch ein polisïau eraill, fel ein polisi Cludo a Dychwelyd, a bostiwyd ar y wefan hon. Mae'r polisïau hyn hefyd yn llywodraethu eich ymweliad ag Abbey Essentials. Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'n gwefan, polisïau, a'r Amodau Defnyddio hyn ar unrhyw adeg. Os bernir bod unrhyw un o'r amodau hyn yn annilys, yn ddi-rym, neu'n anorfodadwy am unrhyw reswm, bernir bod yr amod hwnnw'n doradwy ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw amod sy'n weddill.

DYCHWELIADAU AC AD-DALIADAU

Rydym yn cynnig gwarant arian-yn-ôl 14 diwrnod i'n holl Gwsmeriaid ar ein holl gynnyrch. Os nad ydych yn fodlon â'ch eitem, gallwch ei dychwelyd am ad-daliad.

Sylwch: Rhaid i bob cynnyrch nad yw'n ddiffygiol yr ydych am ei ddychwelyd fod mewn cyflwr heb ei ddefnyddio, mewn bocs perffaith. Mewn geiriau eraill rhaid i'r cynnyrch fod mewn cyflwr y gellir ei ailwerthu hy Fel Newydd.

Os ydych yn dymuno dychwelyd cynnyrch, anfonwch e-bost atom gyda'r manylion canlynol ac aros am ateb cyn anfon eich nwyddau yn ôl atom. Gall rhai cyfyngiadau fod yn berthnasol mewn rhai amgylchiadau, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Rhaid i chi dalu'r post dychwelyd oni bai bod y cynnyrch yn ddiffygiol ac os felly byddwn yn ad-dalu cost postio i chi.

1. NI dderbynnir datganiadau oni bai y darperir gwybodaeth gyflawn gan gynnwys:

Dull talu

Enw llawn

Cyfeiriad Llawn

Cyfeiriad Ebost Dilys

Rhif ffôn (gan gynnwys y cod ardal)

Nifer ac Enw'r Cynnyrch(au) sy'n dychwelyd

Rhesymau dros ddychwelyd y Cynnyrch(au)

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd dros eich gwybodaeth yn ofalus cyn dychwelyd eich datganiad i ni.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif...

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pryd bynnag y byddwch yn ymweld â'n gwefan ac yn ei defnyddio.

Pa wybodaeth sydd gennych amdanaf i?

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr neu wedi anfon ymholiad e-bost atom, rydych wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost ac o bosibl eich enw hefyd.

Os ydych wedi gosod archeb gyda ni neu wedi creu cyfrif gyda ni, byddwch wedi rhoi eich enw a manylion cyfeiriad i ni. Cedwir y rhain yn ddiogel yn ein cronfa ddata. Nid ydym yn cadw unrhyw fanylion cerdyn credyd.

Sut mae'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio?

- Os byddwch yn anfon ymholiad e-bost atom, ni chaiff eich manylion eu defnyddio at unrhyw ddiben arall heblaw ateb eich ymholiad.

Rydym yn anfon cylchlythyrau rheolaidd (uchafswm o 2 y mis) ac ambell e-bost gwybodaeth ychwanegol am gwmnïau. Os nad ydych am dderbyn yr e-byst hyn, dewiswch yr opsiwn Dad-danysgrifio ar y dudalen Eich Cyfrif neu ar y dudalen Tanysgrifio i Gylchlythyr - bydd hyn yn atal unrhyw gylchlythyrau rhag cael eu hanfon atoch yn awtomatig....

Os ydych wedi tanysgrifio i'n cylchlythyrau, ond nad oes gennych gyfrif gyda ni, dewiswch yr opsiwn Dad-danysgrifio ar y brif dudalen a dilynwch y wybodaeth dad-danysgrifio a roddwyd, neu fel arall, dilynwch y cyfarwyddiadau dad-danysgrifio ar waelod pob cylchlythyr e-bost .

Os ydych wedi gosod archeb gyda ni ar-lein byddwn yn anfon e-bost cadarnhau atoch,

Defnyddio Cwcis

Swm bach o ddata a anfonir at eich porwr gwe gan weinydd gwe yw cwcis. Mae ein cwcis yn cadw golwg ar yr eitemau yn eich basged siopa ac yn gweithredu fel marcwyr lleoedd pan fyddwch yn symud o gwmpas y safle.

Efallai y byddwn hefyd yn gallu defnyddio cwci i ddweud pryd y gwnaethoch ymweld ddiwethaf a phwy ydych chi os ydych yn ymweld o'r un cyfrifiadur a bod gennych gyfrif gyda ni - (defnyddio cwcis sy'n caniatáu i'n gwefan eich cyfarch yn ôl enw pan fyddwch yn ymweld).

Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer Fersiwn 6.0 neu uwch, gallwch analluogi cwcis trwy glicio Offer > Internet Options > Privacy ac yna newid y lefel i rwystro pob cwci - fodd bynnag, gallai gwneud hynny eich atal rhag cadw eitemau yn eich trol siopa a chwblhau eich archeb.

Nid ydym yn caniatáu i unrhyw hysbysebwr na thrydydd parti osod ffenestri naid, naidlenni nac unrhyw beth arall a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio cwcis ar eich cyfrifiadur.

Eich Gwybodaeth Cerdyn Credyd

Er eich diogelwch cynyddol (a'n tawelwch meddwl!) nid yw Abbey Essentials yn casglu nac yn storio gwybodaeth cerdyn credyd cwsmeriaid - cesglir hwn gan ddefnyddio ein Cyfleuster Cerdyn Credyd. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, anfonwch e-bost at orders@emusales.com

Defnydd o'ch Gwybodaeth

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu nac fel arall yn rhoi unrhyw ran o'ch gwybodaeth bersonol i unrhyw gwmni neu unigolyn arall - byth!

Pwy Arall Fydd Yn Gweld Eich Gwybodaeth?

Er mwyn cwblhau eich archeb yn unig, mae'n rhaid i ni drosglwyddo rhywfaint o'ch gwybodaeth i gyflenwyr gwasanaeth (cwmnïau eraill). Y rhain yw - Post Brenhinol, Ein Prosesydd Cerdyn Credyd a'n gwasanaethau negesydd parseli. Dim ond at ddiben cwblhau eich archeb y defnyddir y wybodaeth a drosglwyddir i'r cwmnïau hyn - ee danfon eich nwyddau!